”PROTECȚIA DATELOR PERSONALE”

I.                A.  Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

 

NOTA DE INFORMARE

 Privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Scurtă introducere

Din data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE[1], aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene.

În acest context, Primăria Comunei Nana, operator de date cu caracter personal, dorește să vă informeze cu privire la condițiile în care sunt realizate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în vederea alinierii la dispozițiile noii reglementări.

Astfel, luând în considerare prevederile Regulamentului, respectiv cerințele de reglementare și obligațiile de asigurare ale confidențialitătii informațiilor și datelor cu caracter personal cu care operăm, aducem la cunoștința publicului aspecte privind sistemul nostru de management al prelucrării și securității datelor cu caracter personal, respectiv:

- natura datelor cu caracter personal prelucrate;

- modul de utilizare a acestora;

- persoanele care le utilizează;

- locurile unde sunt/pot fi distribuite aceste date;

- temeiul prelucrării acestora și termenul de păstrare;

- drepturile persoanelor vizate;

- politicile de securitate și alte elemente.
        Primăria Comunei Nana prezintă publicului și principiile și măsurile tehnico-rganizatorice în domeniul securității datelor cu caracter personal, care conțin, în esență, angajamentul nostru ferm de a proteja confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor cetățenilor și partenerilor noștri, în mediul electronic (online și offline).

Cei trei piloni ai politicii de securitate a datelor cu caracter personal prezintă în mod explicit modalitatea în care primim și gestionăm datele cu caracter personal ce vizează persoana dumneavoastră, astfel încât acestea să fie folosite în siguranță, în afara oricărui risc de divulgare, care poate implica, finalmente, și o utilizare neautorizată, cu toate consecințele care decurg de aici.

Despre noi


        Primăria Comunei Nana are sediul în Comuna Nana, strada Marin Preda, nr. 25, județul Călărași, telefon 0242531531, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), își asumă angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și de a se conforma prevederilor legale și de reglementare aplicabile privind protecția acestora.

Categorii de date cu caracter personal colectate[1] Denumit, în continuare, Regulamentul

 

Primăria Comunei Nana prelucrează doar datele necesare furnizării de servicii pentru contribuabili/cetăteni/petenți și activități suport specifice administratiei publice locale, iar în raport de structura căreia se adresează persoana vizată din exteriorul instituției, sunt colectate următoarele categorii de date cu caracter personal: nume și prenume, adresa, CNP, serie și număr de buletin/CI, date fiscale și date bunuri imobile, numărul de telefon mobil, adresa de email, angajatori, date privind studiile și profesia, date privind infracțiuni, condamnări penale, cazier, originea etnică, date de sănătate ale contribuabililor;
în cazul colaboratorilor cu care suntem în raporturi pentru furnizarea de produse și servicii, colectăm date cu caracter personal ale reprezentanților legali sau delegați, funcția deținută, telefon mobil, adresa de email.


Obținerea datelor cu caracter personal

În sens juridic, noțiunea de „date cu caracter personal" reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă[1]. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element propriu de identificare, respectiv nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriei sale identităţi fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Informațiile care nu se încadrează în această definiție constituie „date fără caracter personal”, nefiind obligatorie protecția acestora , în sensul prevederilor Regulamentului.

Primăria Comunei Nana prelucrează datele cu caracter personal ale contribuabililor, ale partenerilor comerciali, ale vizitatorilor sediului, ale persoanelor care accesează website-ul primăriei sau comunică cu personalul primăriei pe diverse canale de comunicare (e-mail, fax, poștă, întâlniri directe, participare la evenimente etc), angajați și colaboratori, alte persoane fizice.
      Cu privire la aceste persoane, Primăria Comunei Nana prelucrează date cu caracter personal, obținute după cum urmează:

- în mod direct de la contribuabili/persoane fizice, incluzând următoarele modalități: contact direct în cadrul intălnirilor de la sediul instituției, telefonic, primirea de date pe e-mail/fax, trimiterea de cereri și completarea unor documente necesare furnizării serviciilor admnistrației publice locale, completarea unor formulare online, vizitarea sediului sau trimiterea de CV-uri pentru angajarea pe posturile vacante din cadrul instituției;

- în mod indirect, din alte surse: prin dezvăluiri făcute de alte instituții (transfer de date) dezvăluiri efectuate în interesul dumneavoastră sau interes legitim, prin interogarea bazelor de date naționale unde avem acces reglementat legislativ, dezvăluiri ale altei persoane vizate, dumneavoastră fiind inițial parte terță, devenind prin prelucrare parte vizată. Aceste categorii de informații pot cuprinde numele și datele de identificare ale dumneavoastră, adresa de e-mail, alte informații adiționale despre dumneavoastră.


Temeiul legitim al prelucrării datelor cu caracter personal

Operațiunile de prelucrare de date cu caracter personal:

- sunt necesare în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care ne revine, servesc interesului legitim și/sau servesc interesului public, sunt necesare pentru executarea unui contract (interesul persoanei vizate);[1] Persoana vizată

- se întemeiază pe consimțământ: atunci cand prelucrarea nu are la bază o obligatie legală sau nu decurge din îndeplinirea obligațiilor legate de funizarea serviciilor noastre, numai în baza consimtământului persoanei vizate.

Scopul prelucrării datelor personale

„Prelucrare înseamnă orice operaţiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, alterarea, ştergerea sau distrugerea.

Scopul/necesitatea prelucrării (exemplificativ):

- procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor publice;

- colectarea datelor prin intermediul formularului de contact, prin email, telefon și/sau fax referitoare la furnizarea serviciilor publice;

- executarea unei operațiuni de plată;

- gestiune economică, financiară și administrativă;

- soluționarea petițiilor/sesizărilor;

- prelucrarea altor solicitări primite direct sau online, inclusiv formularea răspunsurilor la solicitări;

- încheierea și executarea de contracte;

- evidența populației și stare civilă;

- constatarea și sancționarea contravențiilor; prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

- protecția și securitatea persoanelor și a bunurilor;

- protecție și asistență socială;

- servicii de consiliere legală și reprezentare în justiție;

- tranzacții spații comerciale;

- gestionarea declarațiilor de avere și de interese;

- prelucrări statistice la nivel national;

- prelucrări în scop de cercetare științifică;
arhivare.


Transferul datelor cu caracter personal

Transferul datelor cu caracter personal  are loc atunci când cerințele de reglementare impun acest lucru sau când apreciem că este necesar, pentru a împiedica persoanelor. Exemplificativ, indicăm situația în care o persoană navighează pe site-ul web al Primăriei, iar  în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întretinere a site-ului nostru web.

În principiu, Primăria Comunei Nana nu transferă date personale în afara SEE.


Drepturile persoanei vizate

- dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aflate în posesia Primăriei;

- dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără să afecteze legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

- dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor;

- dreptul de a solicita Primăriei furnizarea datelor cu caracter personal obținute direct de la persoana vizată și, dacă este posibil, transmiterea acelor date direct altui operator;

- dreptul de a solicita Primăriei să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

- dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare („dreptul de a fi uitat);

- dreptul de restricționare a prelucrării datelor, până la clarificarea sau finalizarea litigiului, în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal;

- dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică).

Drepturile de mai sus pot fi exercitate oricând.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresa: Primăria Comunei Nana, Comuna Nana, județul Călărași, Marin Preda, nr. 25, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pentru a vă informa privind măsurile de securitate implementate.

        De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

        Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, are ca date de contact:

adresa- B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București;

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


 Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

Apreciem că activitațile de prelucrare indicate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele termene:


Scopul prelucrării / termenul de păstrare a datelor:

- procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor publice - conform reglementărilor legale aplicabile prelucrării respective;

- colectarea datelor prin intermediul formularului de contact, prin e-mail, telefon si/sau fax referitoare la furnizarea serviciilor publice - pe durata în care contribuabilul/cetățeanul este arondat Primăriei Comunei Nana;

- prelucrarea oricăror altor solicitări primite online, inclusiv formularea de răspunsuri la solicitări - 1 an de la tratarea solicitării sau atât cât prevede legea;

- încheierea și executarea de contracte (ex: de achiziție) - conform reglementărilor aplicabile prelucrării respective de la încetarea efectelor contractului;

- recrutare și selecție de candidați calificați, capabili să ocupe posturile vacante din cadrul instituției - în cazul candidaților neselecționați până la retragerea consimțământului de prelucrare;
         De asemenea, precizăm că nu păstrăm datele personale mai mult decât este necesar; păstrarea se realizează numai pe o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat conform prevederilor legale aplicabile. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.

Odată ce termenul de prelucrare expiră, iar Primăria nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, se vor iniția operațiuni de  ștergere, anonimizare, arhivare sau distrugere, potrivit procedurilor legale aplicabile, în raport de cerințele de protejare a intereselor persoanelor vizate.

  B. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate

 

Cerere exercitare drept la rectificare

Cerere exercitarea dreptului de acces

Cerere stergere date

II.                Legislatie relevantă:


-        Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);


-        Legea nr. 102/2005   privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;


-       Legea nr. 506  din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;

 

 

III.                Link-uri utile:

 


     1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

 

     2.   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD);

 

     3. Comitetul European pentru Protecția Datelor;

 

     4. Comisia Europeană